lunes, 30 de mayo de 2011

"Eugènia Balcells afronta tres grans difficultats: filmar una exposició, FREQÜENCIES, la seva transmissió educativa i els seus testimonis, aconseguint compondre una sola pel·lícula alhora convincent i molt contundent."
Jordi Balló (Professor de Comunicació Audiovisual, UPF)
"Eugènia Balcells afronta tres grandes dificultades: filmar una exposición, FRECUENCIAS, su transmisión educativa y sus testimonios, consiguiendo componer una sola película a la vez convincente y muy contundente."
Jordi Balló (Profesor de Comunicación Audiovisual, UPF)
"Eugènia Balcells takes on three-fold challenge of filming an exhibition, FREQUENCIES, its educational outreach and the testimonies of its visitors, combining them into a single, forcefull and convincing film."
Jordi Balló (Lecturer in Audiovisual Communication, UPF)


DVD a 15€
En venta en las librerías:
RAS (Doctor Dou, 10, Barcelona)
LAIA (CCCB)
La Central (MACBA)
 

GLORIA (Madrid)

PROJECTE EDUCATIU | PROYECTO EDUCATIVO | EDUCATIONAL PROJECT
Eulàlia Bosch


L'ARRÒS ES PLANTA AMB ARRÒS és una pel·lícula d'Eugènia Balcells en la qual es documenta l'insòlit procés d'interacció entre el seu projecte expositiu FREQÜÈNCIES i el públic que el va visitar.

FREQÜÈNCIES, una exposició composta inicialment per les instal·lacions FREQÜÈNCIES, RODA DE COLOR i LABERINT, i un espai de documentació adjunt, proposa un viatge cap a l'origen mateix de la llum i el color en el qual conflueixen la sensibilitat artística, la curiositat científica i l'habilitat tecnològica.

L'espai de documentació presidit pels espectres de llum de cadascun dels elements de la taula periòdica, va afavorir i va acollir amb gran naturalitat tant els debats acadèmics com la interrogació de molts visitants que, desconeguts entre si en iniciar la visita, intercanviaven amb interès manifest les seves impressions i coneixements. Va ser així com es va iniciar, sense previ avís, la gran ona expansiva de l'exposició a Barcelona (Arts Santa Mònica, setembre-novembre 2009).

L'ARRÒS ES PLANTA AMB ARRÒS és el resultat d'haver seguit els indicis que ens arribaven d'escoles, instituts i facultats sobre els treballs realitzats a partir de la seva visita a FREQÜÈNCIES. Ens va sorprendre comprovar que els projectes de creació ara recopilats en el documental van suposar períodes llargs d'execució i que la majoria van ser realitzats una vegada l'exposició havia ja tancat les seves portes.

Va ser en el Museu d'Art Contemporani Gas Natural-Fenosa en el qual es va iniciar la itinerància de FREQÜÈNCIES (A Coruña desembre 2009 – juny 2010), on es va presentar per primera vegada aquest film que tant diu sobre la repercussió que poden arribar a tenir les propostes artístiques en l'àmbit educatiu.EL ARROZ SE PLANTA CON ARROZ es una película de Eugènia Balcells en la que se documenta el insólito proceso de interacción entre su proyecto expositivo FRECUENCIAS y el público que lo visitó.

FRECUENCIAS, una exposición compuesta inicialmente por las instalaciones FRECUENCIAS, RUEDA DE COLOR y LABERINTO, y un espacio de documentación adjunto, propone un viaje hacia el origen mismo de la luz y el color en el que confluyen la sensibilidad artística, la curiosidad científica y la habilidad tecnológica.


El espacio de documentación presidido por los espectros de luz de cada uno de los elementos de la tabla periódica, favoreció y acogió con gran naturalidad tanto los debates académicos como la interrogación de muchos visitantes que, desconocidos entre sí al iniciar la visita, intercambiaban con interés manifiesto sus impresiones y conocimientos. Fue así como se inició, sin previo aviso, la gran onda expansiva de la exposición en Barcelona (Arts Santa Mònica, septiembre-noviembre 2009).


EL ARROZ SE PLANTA CON ARROZ es el resultado de haber seguido los indicios que nos llegaban de escuelas, institutos y facultades sobre los trabajos realizados a raíz de su visita a FRECUENCIAS. Nos sorprendió comprobar que los proyectos de creación ahora recopilados en el documental supusieron períodos largos de ejecución y que la mayoría fueron realizados una vez la exposición había ya cerrado sus puertas.


Fue en el Museo de Arte Contemporáneo Gas Natural-Fenosa en el que se inició la itinerancia de FRECUENCIAS (A Coruña  diciembre 2009 – junio 2010), dónde se presentó por vez primera este film que tanto dice sobre la repercusión que pueden llegar a tener las propuestas artísticas en el ámbito educativo.
RICE IS PLANTED WITH RICE is a film by Eugènia Balcells that documents the extraordinary process of interaction between her exhibition project, “FREQUENCIES”, and the public who visited it.

“FREQUENCIES”, an exhibition initially comprising the installations
FREQUENCIES, COLOR WHEEL and LABYRINTH, and a working space, proposes a journey to the origin of light and colour, where artistic sensibility, scientific curiosity and technological skill come together.


The working space, presided by the light spectra of each of the elements of the periodic table, prompted and provided a very natural setting both for academic debate and the questions of many visitors who, strangers when they arrived, began to exchange impressions and knowledge with obvious interest. This was how, quite unexpectedly, the great shock wave of the exhibition in Barcelona began (Arts Santa Mònica, September-November 2009).


RICE IS PLANTED WITH RICE
is the product of following up the news that reached us from primary and secondary schools and faculties about the work prompted by their visits to “FREQUENCIES”. We were amazed to discover that the creative projects featured in the documentary took place over long periods of time and that most were carried out once the exhibition had closed its doors.

The Museo de Arte Contemporáneo Gas Natural-Fenosa was the first stop in the travelling exhibition of “FREQUENCIES” (A Coruña, December 2009-June 2010) and the venue for the first showing of this film that says so much about the impact that artistic proposals can have in the field of education.

No hay comentarios:

Publicar un comentario