martes, 7 de junio de 2011

BIOGRAFIA EULÀLIA BOSCH

Eulàlia Bosch (Barcelona, 1949) és professora de filosofia, curadora d'exposicions i creadora de projectes que connecten les arts, l'educació, i la vida urbana, posant especial èmfasi en noves formes de participació i cooperació, incloses les possibilitats que avui ofereixen els mitjans de comunicació. 


Com a docent, Eulàlia Bosch és membre del grup fundacional de l'Institut de Recerca per a l'Ensenyament de la Filosofia (IREF), que va dirigir des de la seva obertura el 1985 fins el 1995. La seva participació a congressos i conferències és una línia permanent de treball en la seva activitat professional. 

En l'àmbit dels projectes artístics, és creadora i curadora d'exposicions com ara Criatures misterioses (1992), La capsa màgica (1993), Veure la Llum: Eugènia Balcells (1996), Recordar és fer memòria (1997), La ciutat de les paraules (1998) Oteiza (2000) o Freqüències (2009 -...), totes elles dotades de projectes educatius d'ampli abast (serveixi d'exemple la pel·lícula L'arròs es planta amb arròs que acompanya  l'exposició Freqüències, Barcelona 2010). El 1995 va crear el Departament d'Educació del Museu d'Art Contemporani de Barcelona (MACBA) que va dirigir fins a 1999.

És autora de nombrosos articles i dels llibres: El Plaer de mirar. El museu del visitant (Actar, Barcelona 1998), Educació i vida quotidiana. Històries breus de llarga durada (Eumo, Universitat de Vic 2003) i Un lloc anomenat escola (Barcelona, Graó 2010).
 És també editora de llibres com ara: Te mando este rojo cadmio: una correspondencia sobre el color entre John Berger y John Christie, (Barcelona, Actar 2000)  o Paisajes embrionarios d'Ariel Ruiz Altaba  (Barcelona, Actar 2001).

L’any 2003 crea, juntament amb Ramon Espelt i Pep Subirós, Gao lletres, una agència dedicada a la concepció i desenvolupament de projectes culturals i educatius des de la perspectiva de la cultura com a servei públic. Les àrees temàtiques d'interès de l'agència van des del patrimoni històric fins a la creativitat artística contemporània, amb particular èmfasis en la dimensió cultural de la vida urbana i el seu intens ritme de canvi i, molt especialment, en els principis i problemes associats a la sempre creixent diversitat cultural.

L'anàlisi de mecanismes d'inclusió social i el disseny i desenvolupament de projectes culturals i educatius entorn a la noció i la pràctica de la ciutadania democràtica són una característica comuna del treball de Gao lletres, i, en concret, dels websites concebuts per Eulàlia Bosch i Ramon Espelt com ara els realitzats per a la Fundació Caixa de Catalunya (www.lapedreraeducacio.org), per a Televisió de Catalunya (www.unamadecontes.cat), i per al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (www.cccbeducacio.org). 

 

Eulàlia Bosch (Barcelona, 1949) es profesora de filosofía, curadora de exposiciones y creadora de programas que conectan las artes, la educación, y la vida urbana, poniendo especial énfasis en nuevas formas de participación y cooperación, incluidas las posibilidades que hoy ofrecen los medios de comunicación. 

Como docente, Eulàlia Bosch es miembro del grupo fundacional del Instituto de Investigación sobre la enseñanza de la filosofía (IREF), que dirigió desde su apertura en 1985 hasta 1995. Su participación en congresos y conferencias es una línea permanente de trabajo en su actividad profesional.

En el ámbito de los proyectos artísticos, es creadora y curadora de exposiciones tales como Criaturas misteriosas (1992), La caja mágica (1993), Ver la Luz: Eugènia Balcells (1996), Recordar es construir memoria (1997), La ciudad de las palabras (1998) Oteiza (2000) o Frecuencias (2009 -...), todas ellas dotadas de proyectos educativos de amplio alcance (sirva de ejemplo la película El arroz se planta con arroz que acompaña a la exposición Frecuencias, Barcelona 2010) . En 1995 creó el Departamento de Educación del Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona (MACBA) que dirigió hasta 1999.

Es autora de numerosos artículos y de los libros: El Placer de mirar. El museo del visitante (Barcelona, Actar 1998), ¿Quién educa a quién? Educación y vida cotidiana (Barcelona, Laertes 2003) y Un lugar llamado escuela (Barcelona, Graó 2010).
Es también editora de libros tales como: Te mando este rojo cadmio: una correspondencia sobre el color entre John Berger y John Christie (Barcelona, Actar 2000) o Paisajes embrionarios de Ariel Ruiz Altaba (Barcelona,  Actar 2001).

En 2003 crea, junto a Ramón Espelt y Pep Subirós, Gao lletres, una agencia dedicada a la concepción y desarrollo de proyectos culturales y educativos desde la perspectiva de la cultura como  servicio público. Las áreas temáticas de interés de la agencia van desde el patrimonio histórico hasta la creatividad artística contemporánea, con particular énfasis en la dimensión cultural de la vida urbana y su intenso ritmo de cambio y, muy especialmente, en los principios y problemas asociados a la siempre creciente diversidad cultural.
El análisis de mecanismos de inclusión social y el diseño y desarrollo de proyectos culturales y educativos entorno a la noción y la práctica de la ciudadanía democrática son una característica común del trabajo de Gao lletres, y, en concreto, de los websites concebidos por Eulàlia Bosch y Ramón Espelt tales como los realizados para la Fundación Caixa Catalunya (www.lapedreraeducacio.org), Televisión de Cataluña (http://www.unamadecontes.cat/), y el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona (http://www.cccbeducacio.org).

 

Eulàlia Bosch (Barcelona, 1949), is a lecturer in Philosophy, and a writer, curator and  pioneer program designer bringing together education, urban life and the arts, as well as exploring the new forms of participation and cooperation offered by the new electronic media.
In 1985 she was a founding member of the Institute of Research on the Teaching of Philosophy (Institut de Recerca sobre l’Ensenyament de la Filosofia-IREF), that she directed until 1995. She is an active lecturer on innovative educational approaches and participates regularly in international conferences.


In the domain of art projects and exhibitions she has conceived and curated, among others, Mystery Creatures (1992), The Magic Box (1993), Seeing the Light: Eugènia Balcells (1996), To Remember is to Build Memory (1997) City of Words (1998), Oteiza (2000), and Frequencies (2009), all of which included ambitious programs of educational outreach ( as shown in the film Rice Is Planted with Rice , Barcelona 2010).  In 1995 she created the Education Department of the Museum of Contemporary Art of Barcelona (MACBA) that she directed until 1999.

She has authored numerous articles as well as the books The Pleasure of Beholding. The visitor’s museum.  (Barcelona, Actar 1998), Education and Everyday Life. Short Stories with Long Endings (Melbourne, Hawker Brownlow 2005), and Un lloc anomenat escola (Barcelona, Graó, 2009) - A Place Called School, English translation forthcoming.

She is also the editor of I Send You This Cadmium Red: a correspondence on colour between John Berger and John Christie, (Barcelona, Actar 2000), and Embryonic Landscapes, Ariel Ruiz (Barcelona, Actar 2001).

She is a founding partner and director of educational projects of
Gao lletres, a cultural agency created in 2003 in partnership with Ramon Espelt and Pep Subirós. Gao lletres  designs and develops cultural and educational projects inspired by a conception of culture as a public service.
The thematic areas covered by the agency range from historical heritage to contemporary artistic creativity, with particular emphasis on the cultural dimensions of urban life and its intense dynamic of change, and very especially on the assets and problems associated to its ever growing cultural diversity.

The analysis of mechanisms of social inclusion and the design and development of educational and cultural projects around the notion and the practice of democratic citizenship are a common feature of all Gao lletres work, and notably of interactive websites conceived by Eulalia Bosch and
Ramon Espelt, such as, among others, those designed for Fundació Caixa de Catalunya (www.lapedreraeducacio.org), Televisió de Catalunya (http://www.unamadecontes.cat/), and Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (http://www.cccbeducacio.org).

No hay comentarios:

Publicar un comentario