lunes, 6 de junio de 2011

LABERINT | LABERINTO | LABYRINTH

Laberint? Acostumat a la freqüentació de representacions gràfiques de la mil·lenària història dels laberints, em concentro en la forma de l’estructura giratòria que constitueix el suport material de la instal·lació, fins a adonar-me que la seva planta dibuixa el nucli central (una creu i quatre eles) generador de l’anomenat laberint clàssic de set circuits, present a les monedes trobades a Cnossos que  il·lustren el mite del Laberint.
Imagino que el moviment giratori engendra les parets virtuals que m’atrapen i m’inciten a moure’m per la sala.


(Ramon Espelt, fragment "El Fil i la Llum" del catàleg "Freqüències")

- L’obra serà un recorregut múltiple, d’espais i temps barrejats: l’entrada, la sortida, el context, el centre, visions des de terra, des del cel... El Laberint d’Horta serà una instal·lació que confrontarà la magnitud del planeta amb la precisió d’un lloc singular.
- Laberint ha de funcionar com a lloc i com a metàfora del recorregut de la vida humana
.
(Eugènia Balcells, fragment "L'altra cara de la lluna" del catàleg "Freqüències")

Laberinto? Acostumbrado a la frecuentación de representaciones gráficas de la milenaria historia de los laberintos, me concentro en la forma de la estructura giratoria que constituye el soporte material de la instalación, hasta percatarme de que su planta dibuja el núcleo central (una cruz y cuatro eles) generador del denominado laberinto clásico de siete circuitos, presente en monedas halladas en Cnossos que ilustran el mito del laberinto. Imagino que el movimiento giratorio engendra las paredes virtuales que me atrapan y me incitan a moverme por la sala.


(
Ramon Espelt, fragmento "El hilo y la luz" del catálogo "Frecuencias") 


- La obra será un recorrido múltiple, de espacios y tiempos mezclados: la entrada, la salida, el contexto, el centro, visiones desde tierra, desde el cielo... Laberinto de Horta será una instalación que confrontará la magnitud del planeta con la precisión de un lugar singular.
- Laberinto debe funcionar como lugar y como metáfora del recorrido de la vida humana
.

(Eugènia Balcells, fragmento "La otra cara de la luna" del catálego "Frecuencias")Labyrinth? Accustomed to frequenting graphic representations of the ancient history of mazes, I concentrate on the form of the rotating structure which constitutes the material support of the installation and realize that its plan is that of the central core (a cross and four L-shaped elements) of the so-called classical maze of seven circuits, as represented on coins unearthed at Knossos illustrating the myth of the Labyrinth. I imagine that the rotating motion creates the virtual walls that trap me and prompt me to move around the room.


(
Ramon Espelt, fragment "The thread and the light" from the catalog "Frequencies")


- The work will be a multiple itinerary through mixed spaces and times: the way in, the way out, the context, the centre, visions from the ground, from the sky … Labyrinth will be an installation that confronts the magnitude of the planet with the precision of an individual site.
- Labyrinth  has to function as a place and as a metaphor of the course of human life.
(Eugènia Balcells, fragment "The other side of the moon" from the catalog "Frequencies")
No hay comentarios:

Publicar un comentario