lunes, 6 de junio de 2011

FREQÜÈNCIES | FRECUENCIAS | FREQUENCIES

Freqüències recorre el centenar d’àtoms diferents que la natura accepta com si enumeréssim un abecedari. Les lletres corresponen a unes línies de color amb freqüències hertzianes ben definides.
Freqüències permet experimentar en primera persona el batec atòmic de la matèria. Endinsa l’espectador en una poesia escrita amb aquest abecedari fonamental. Permet tocar les línies espectrals, caminar-hi. S’hi observa el desdoblament de les línies que detecten així els estats quàntics atòmics més subtils.
(Josep Perelló, fragment "Matèria Encesa" del catàleg "Freqüències") 

- Vull intentar crear una imatge hologràfica en la qual coexisteixin una sèrie de plans que representin freqüències de la realitat. Presentar la realitat com a dansa energètica. 
- Freqüències és un homenatge als elements de la taula periòdica, actors principals de l’univers. Em fascina el fet que de la mateixa manera que el nostre dit deixa una empremta única, aquests elements tinguin també un senyal que els identifica: la seva singularitat en emetre i absorbir la llum. Treno els seus espectres, després d’identificar-los.
- A Freqüències, no hi hem afegit res. Hem partit de les imatges dels espectres d’emissió dels elements. Les hem anat trenant, hem anat jugant-hi. Nosaltres només hem animat aquesta dansa. Freqüències, en certa forma, s’ha fet sola. Ningú no podria fer aquesta meravella. Si ho haguéssim fet segons un paràmetre estètic previ, seria una banalitat.
(Eugènia Balcells, fragment "L'altra cara de la lluna" del catàleg "Freqüències")

Frecuencias recorre el centenar de átomos distintos que la naturaleza acepta como si enumeráramos un abecedario. Las letras se corresponden con líneas de colores de frecuencias hercianas bien definidas. La energía sobrante del átomo en cuestión se transforma en huidizos fotones. La radiación emitida permite ver los saltos electrónicos permitidos y perfectamente definidos que la temperatura y el vivir obligan. Frecuencias permite experimentar en primera persona el latido atómico de la materia. Introduce a los espectadores en una poesía escrita mediante ese abecedario fundamental. Permite tocar las líneas espectrales, andar sobre ellas. Se observa el desdoblamiento de las líneas detectando los más sutiles estados cuánticos atómicos.
(Josep Perelló, fragmento "Materia Encendida" del catálogo "Frecuencias")


- Quiero intentar crear una imagen holográfica en la que coexistan una serie de planos que representen frecuencias de la realidad. Presentar la realidad como danza energética.
- Frecuencias es un homenaje a los elementos de la tabla periódica, actores principales del universo. Me fascina que, del mismo modo que nuestro dedo deja una huella única, estos elementos tengan también una señal que les identifica: su singularidad al emitir y absorber la luz. Trenzo sus espectros, tras identificarlos.
- En Frecuencias no hemos añadido nada. Hemos partido de las imágenes de los espectros de emisión de los elementos. Las hemos ido trenzando, hemos ido jugando con ellas. Nosotros únicamente hemos animado esta danza. Frecuencias, en cierta forma, se ha hecho sola. Nadie podría haber hecho esta maravilla. Si lo hubiéramos hecho según un parámetro estético previo, sería una banalidad.
(Eugènia Balcells, fragmento "La otra cara de la luna" del catálogo "Frecuencias")


Frequencies takes us through the hundred-odd different atoms accepted by nature as if we were reciting an alphabet whose letters correspond to lines of colours with well-defined Hertzian frequencies. The surplus energy of the atom in question is transformed into evanescent photons. The emitted radiation makes visible the allowed electronic jumps triggered by temperature and life. Frecuencies allows us to experience hands on the atomic heartbeat of matter. It takes us inside a poetry written in this fundamental alphabet. It lets us touch the spectral lines, and walk there, observe the splitting of the lines and detect the most subtle atomic quantum states.
(Josep Perelló, fragment "Matter Alight" from the catalog "Frequencies")

- I want to try to create a holograph image in which there will coexist a series of planes that represent frequencies of reality. To present reality as a dance of energy.
- Frequencies is a tribute to the elements of the periodic table, those principal agents in the universe. I’m fascinated by the fact that just as each of our fingers leaves a unique mark, these elements also have a sign that identifies them: the singularity with which they emit and absorb light. I weave together their spectra, after identifying them.

- In Frequencies we haven’t added anything. We started from the images of the emission spectra of elements. We have woven them together, we have played with them. All we have done is animate this dance. In a sense, Frequencies has made itself. Nobody could make this marvel. If we had done it according to some predetermined aesthetic parameter it would have been banal.
(Eugènia Balcells, fragment "The other side of the moon" from the catalog "Frecuencies")No hay comentarios:

Publicar un comentario