lunes, 6 de junio de 2011

RODA DE COLOR | RUEDA DE COLOR | COLOR WHEEL

Roda de color mostra el món en agitació permanent i multiplicat en un conjunt de ranures que remeten a les escletxes emprades en experiments d’espectroscòpia atòmica. El resultat queda molt lluny del caos, el color classifica l’interminable material fílmic. Emergeix una estructura i una semàntica comuna en les imatges depenent del seu color bàsic. La paraula freqüència apareix significant redundància. Prefigura el valor de la regularitat com a patró i com a font de coneixement. Esdevé metàfora de l’exercici hologràfic que ha de realitzar el nou científic a l’hora de cap la complexitat del món en tot el seu conjunt.
(Josep Perelló, fragment "Matèria Encesa" del catàleg "Freqüències")- Roda de color apunta cap a una forma de representació nova. És un treball sobre el color com a sistema d’ordenació de la realitat... És un viatge per la fragmentació que busca un sentit d’unitat, que transcendeix... El color em dóna l’estructura necessària… Roda de color ha de reflectir el món, no crear-lo. Incorporo peces de tothom. És una obra molt més gran que jo. Recupera una memòria col·lectiva. Les ranures porten a mil miralls.
- Roda de color
és el llibre de la terra, és el llibre de la vida, és el llibre sense fi. Pàgina rere pàgina, realitats que es creuen entre elles.
- Vermell sang, sacrifici, el foc... el taronja de la posta de sol, el groc, de l’or, de les llavors, dels cereals... tot apareix en un continu. El verd, camps, fulles, boscos... al costat del turquesa... aigües blaves fins a arribar al cel... núvols... El blau que significa la ment per als hindús... capes i capes... anar construint la imatge... Des del blau de la nit fins al púrpura –del qual a la natura només hi ha unes quantes flors–, el violeta, color de la imaginació, dels somnis, dels invents... allà, lluny, les galàxies, l’extraordinari... Una aventura increïble!
- Passar les pantalles, com es passen les pàgines d’un llibre. En una mena d’aleph borgià que ho conté tot, o de les gravacions akashiques dels hindús, que alhora contenen el coneixement de l’experiència humana i la història del cosmos.
(Eugènia Balcells, fragmento "La otra cara de la luna" del catálogo "Frecuencias")

Rueda de color muestra el mundo en permanente agitación y multiplicado en un conjunto de ranuras que remiten a las rendijas utilizadas en experimentos de espectroscopia atómica. El resultado queda muy lejos del caos, el color clasifica el interminable material fílmico. Emergen una estructura y una semántica comunes en las imágenes dependiendo de su color básico. La palabra frecuencia aparece significando redundancia. Prefigura el valor de la regularidad como patrón y como fuente de conocimiento. Se convierte en metáfora del ejercicio holográfico que debe realizar el nuevo científico a la hora de abarcar la complejidad del mundo en todo su conjunto.
(Josep Perelló, fragmento "Materia Encendida" del catálogo "Frecuencias")


- Rueda de color apunta hacia una forma de representación nueva. Es un trabajo sobre el color como sistema de ordenación de la realidad... Es un viaje por la fragmentación que busca un sentido de unidad, que trasciende... El color me da la estructura necesaria… Rueda de color debe reflejar el mundo, no crearlo. Incorporo piezas de múltiples procedencias. Es una obra mucho más grande que yo. Recupera una memoria colectiva. Las ranuras llevan a mil espejos.
- Rueda de color es el libro de la tierra, es el libro de la vida, es el libro sinfín. Página tras página, realidades que se cruzan entre sí.
- Rojo sangre, sacrificio, el fuego... el naranja de la puesta de sol, el amarillo del oro, de las semillas, de los cereales... todo aparece en un continuo. El verde, campos, hojas, bosques... junto al turquesa... aguas azules hasta llegar al cielo... nubes... El azul que significa la mente para los hindúes... capas y capas... ir construyendo la imagen... Desde el azul de la noche hasta el púrpura —del que en la naturaleza solo hay unas pocas flores—, el violeta, color de la imaginación, de los sueños, de los inventos... allá lejos las galaxias, lo extraordinario... ¡Una aventura increíble!
- Pasar las pantallas como se pasan las páginas de un libro. En una especie de Aleph borgiano que lo contiene todo, o de las grabaciones akashics de los hindúes, que contienen al mismo tiempo el conocimiento de la experiencia humana y la historia del cosmos.
(Eugènia Balcells, fragment "L'altra cara de la lluna" del catàleg "Freqüèncias")


Color wheel shows the world in permanent agitation, multiplied in a series of slits reminiscent of those used in experiments of atomic spectroscopy. The result is far from chaos: colour classifies the endless succession of film material. A structure and a common semantics emerge in the images according to their basic colour. The word ‘frequency’ appears, signifying redundancy. It prefigures the value of regularity as a pattern and a source of knowledge and becomes a metaphor of the holographic exercise that the new scientist has to carry out in seeking to embrace the complexity of the world in all its vastness.


(Josep Perelló, fragment "Matter Alight" from the catalog "Frequencies")


- Color Wheel points to a new form of representation. It’s a work on Color as a system for ordering reality … It’s a journey through fragmentation in search of a sense of unity, that transcends … Color gives me the necessary structure… Color Wheel has to reflect the world, not create it. I incorporate bits of everyone. This work is much bigger than me. It recovers a collective memory. The slits lead to a thousand mirrors.
- Color Wheel
is the book of the Earth, it’s the book of life, it’s the endless book. Page after page, realities that intersect with one another.
- Red blood, sacrifice, fire … the orange of sunset, the yellow of gold, of seeds, of cereals … they all appear in a continuum. The green of fields, leaves, woods … next to turquoise … blue waters reaching up to the sky … clouds …. The blue that signifies the mind for Hindus … layers and layers … constructing the image …. From the blue of night to purple — which in nature only a few flowers have — violet the Color of the imagination, of dreams, of inventions … away out there the galaxies, the extraordinary … An incredible adventure!

- Turning the screen, like turning the pages of a book. In a kind of Borgesian Aleph that contains everything, or like the Akashic records of the Hindus, which contain at once all the knowledge of human experience and the history of the cosmos.
(Eugènia Balcells, fragment "The other side of the moon" from the catalog "Frequencies")No hay comentarios:

Publicar un comentario