martes, 2 de agosto de 2011

HOMENATGE ALS ELEMENTS | HOMENAJE A LOS ELEMENTOS | TRIBUTE TO THE ELEMENTS
HOMENATGE ALS ELEMENTS va néixer com a contrapunt a la vídeo-instal·lació FREQÜÈNCIES, una pel·lícula sense fi on l’empremta lumínica que cadascun dels elements emet es fon amb les dels altres configurant així una veritable metàfora de l’orígen de l’univers.

Per celebrar l'Any Internacional de la Química (2011) s'ha editat aquesta versió de la taula periòdica – 15 exemplars en el format original i 500 en format cartell - amb la col·laboració del Vicerectorat d’Arts, Cultura i Patrimoni i les Facultats de Química i de Física de la Universitat de Barcelona, la Societat Catalana de Física, la Societat Catalana de Química, Solvay i BASF.


HOMENAJE A LOS ELEMENTOS nació como contrapunto a la vídeo-instalación FRECUENCIAS, una película sin fin donde la huella lumínica que cada uno de los elementos emite se funde con las de los demás configurando así una verdadera metáfora del origen del universo.

Para celebrar el Año Internacional de la Química (2011) se ha editado esta versión de la Tabla Periódica con la colaboración del Vicerrectorado de Artes, Cultura y Patrimonio y las Facultades de Química i Física de la Universidad de Barcelona, la Sociedad Catalana de Física, la Sociedad Catalana de Química, Solvay y BASF.


 


HOMAGE TO THE ELEMENTS began as a counterpoint to the video installation FREQUENCIES (2009) by Eugènia Balcells. It is a film that shows the merging of the light spectrum emitted by each element with the light imprints of the others, creating a real metaphor for the origin of the universe. 

To celebrate the International Year of Chemistry (2011) it has been edited this version of the Periodic Table in collaboration with the Vice-Rector for Arts, Culture and Heritage and the Faculties of  Chemistry and Physics of the University of Barcelona, the Catalan Society of Physics, the Catalan Society of Chemistry, Solvay and BASF.
No hay comentarios:

Publicar un comentario