martes, 29 de noviembre de 2011

HOMENATGE ALS ELEMENTS A LA UB | HOMENAJE A LOS ELEMENTOS EN LA UB | HOMAGE TO THE ELEMENTS IN THE UB


HOMENATGE ALS ELEMENTS va néixer com a contrapunt a la vídeo-instal·lació d’Eugènia Balcells FREQÜÈNCIES, una pel·lícula sense fi on l’empremta lumínica que cadascun dels elements emet es fon amb les dels altres configurant així una veritable metàfora de l’origen de l’univers.
Coincidint amb la celebració de l’Any Internacional de la Química, HOMENATGE ALS ELEMENTS s’ha editat en dos formats diferents: un cartell en el qual cada element està representat pel seu símbol químic i el seu espectre d'emissió propi, i una versió on cada element, imprès per separat, forma part d'una col·lecció que pot conservar-se com a tal o es pot disposar com a mural en un espai d'exposició temporal o permanent, tal i com es va presentar a l'exposició.

El 27 d'octubre del 2011, es va inaugurar a la biblioteca de les Facultats de Física i Química de la Universitat de Barcelona el primer mural d'HOMENATGE ALS ELEMENTS amb caràcter permanent. L'obra s'ha situat entre la col·lecció completa del Chemical Abstracts que inclou tota la recerca química del segle XX i els finestrals que permeten l'entrada de la llum natural i de l'agitació de la vida urbana.

L'acte d'inauguració va ser presidit per la Vicerectora d'Arts, Humanitats i Patrimoni i els degans de les facultats de Física i Química de la Universitat de Barcelona i va comptar amb la representació dels patrocinadors: les Societats Catalanes de Física i Química i les empreses Solvay i BASF.

La lliçó magistral que va pronunciar el catedràtic emèrit d'Història de la Física, Dr. Luís Navarro, va celebrar el fet que fos de mans d'una artista que arribés a la facultat una versió de la Taula Periòdica que aproximés fins a tal punt dues disciplines que, si bé compateixen espais de docència, són de vegades tan distants l'una de l'altra.

L'acte es va cloure amb el desig que aquesta proposta arribés també a les escoles de primària i als instituts de secundària com un incentiu més per desvetllar la curiositat científica.


 

  
HOMENAJE A LOS ELEMENTOS nació como contrapunto a la video-instalación de Eugènia Balcells FRECUENCIAS, una película sin fin donde la huella lumínica que cada uno de los elementos emite se funde con las de los demás configurando así una verdadera metáfora de la origen del universo.
Coincidiendo con la celebración del Año Internacional de la Química, HOMENAJE A LOS ELEMENTOS se ha editado en dos formatos diferentes: un cartel en el que cada elemento está representado por su símbolo químico y su espectro de emisión propio, y una versión donde cada elemento, impreso por separado, forma parte de una colección que puede conservarse como tal o se puede disponer como mural en un espacio de exposición temporal o permanente, tal y como se presentó en la exposición.

El 27 de octubre de 2011, se inauguró en la biblioteca de las Facultades de Física y Química de la Universidad de Barcelona el primer mural de HOMENAJE A LOS ELEMENTOS con carácter permanente. La obra se ha situado entre la colección completa del Chemical Abstracts que incluye toda la investigación química del siglo XX y los ventanales que permiten la entrada de la luz natural y la agitación de la vida urbana.

El acto de inauguración fue presidido por la Vicerrectora de Artes, Humanidades y Patrimonio y los decanos de las facultades de Física y Química de la Universidad de Barcelona y contó con la representación de los patrocinadores: las Sociedades Catalanas de Física y Química y las empresas Solvay y BASF.

La lección magistral que pronunció el catedrático emérito de Historia de la Física, Dr.. Luis Navarro, celebró el hecho de que fuera de manos de una artista que llegara a la facultad una versión de la Tabla Periódica que aproximara hasta tal punto dos disciplinas que, si bien comparten espacios de docencia, son a veces tan distantes la una de la otra.

El acto se cerró con el deseo de que esta propuesta llegara también a las escuelas de primaria y los institutos de secundaria como un incentivo más para despertar la curiosidad científica.VER EL CARTEL DE LA INAUGURACIÓNTo mark International Year of Chemistry (2011), the Periodic Table has been published, incorporating the emission spectres of the elements, as another publication in the project, entitled A TRIBUTE TO THE ELEMENTS.


No hay comentarios:

Publicar un comentario