martes, 2 de agosto de 2011

HOMENATGE ALS ELEMENTS | HOMENAJE A LOS ELEMENTOS | TRIBUTE TO THE ELEMENTS
HOMENATGE ALS ELEMENTS va néixer com a contrapunt a la vídeo-instal·lació FREQÜÈNCIES, una pel·lícula sense fi on l’empremta lumínica que cadascun dels elements emet es fon amb les dels altres configurant així una veritable metàfora de l’orígen de l’univers.

Per celebrar l'Any Internacional de la Química (2011) s'ha editat aquesta versió de la taula periòdica – 15 exemplars en el format original i 500 en format cartell - amb la col·laboració del Vicerectorat d’Arts, Cultura i Patrimoni i les Facultats de Química i de Física de la Universitat de Barcelona, la Societat Catalana de Física, la Societat Catalana de Química, Solvay i BASF.


HOMENAJE A LOS ELEMENTOS nació como contrapunto a la vídeo-instalación FRECUENCIAS, una película sin fin donde la huella lumínica que cada uno de los elementos emite se funde con las de los demás configurando así una verdadera metáfora del origen del universo.

Para celebrar el Año Internacional de la Química (2011) se ha editado esta versión de la Tabla Periódica con la colaboración del Vicerrectorado de Artes, Cultura y Patrimonio y las Facultades de Química i Física de la Universidad de Barcelona, la Sociedad Catalana de Física, la Sociedad Catalana de Química, Solvay y BASF.


 


HOMAGE TO THE ELEMENTS began as a counterpoint to the video installation FREQUENCIES (2009) by Eugènia Balcells. It is a film that shows the merging of the light spectrum emitted by each element with the light imprints of the others, creating a real metaphor for the origin of the universe. 

To celebrate the International Year of Chemistry (2011) it has been edited this version of the Periodic Table in collaboration with the Vice-Rector for Arts, Culture and Heritage and the Faculties of  Chemistry and Physics of the University of Barcelona, the Catalan Society of Physics, the Catalan Society of Chemistry, Solvay and BASF.
COMENTARIS | COMENTARIOS | COMMENTS

FREQÜÈNCIES és una presentació bellíssima d’allò que jo intentava inculcar als meus estudiants de bioquímica: “La vida és un pas de llum”.          
(Federico Mayor Zaragoza, president de la Fundación para una Cultura de Paz)


Eugènia Balcells ha construït un giny fascinant: les pantalles giratòries reprodueixen una multiplicitat de visions en temps coexistents fins a l’infinit; és a dir: un aleph. Aquesta peça excepcional, és en ella mateixa un desafiament tecnològic.
(J. M. Martí Font en el periódico El País)


A  FREQÜÈNCIES som alhora espectadors i part de l’exposició.      
(Manolo R. Bermejo, Catedràtic de Química, Universitat de Santiago de Compostela)


FREQÜÈNCIES em sembla una experiència profundament colpidora a molts nivells: la seva bellesa, la tranquil.litat que infon, la curiositat que desperta, i la manera com compagina realitats científiques per crear  poesia a partir de la vida ordinària. Veure-la em va crear sensacions molt similars als diferents registres que obre veure una pel.lícula de Tarkovsky o contemplar una pintura de Rothko.
(Sunetra Gupta, Professor of Theoretical Epidemiology, University of Oxford)Com pot una exposició generar una pel•lícula com L’ARRÒS ES PLANTA AMB ARRÒS? És una meravella! Vaig apostar per l’Eugènia i el temps m’ha donat la raó. M’encanta, m’enorgulleix inclús, veure fins on està arribant la seva obra.      
(Marisa Diez de la Fuente, Directora de la Galeria Ciento a Barcelona)FRECUENCIAS es una presentación bellísima de aquello que yo intentaba inculcar a mis estudiantes de bioquímica: “La vida es un paso de luz”.         
(Federico Mayor Zaragoza, presidente de la Fundación para una Cultura de Paz)

Eugènia Balcells ha construido un artilugio fascinante: las pantallas giratorias reproducen una multiplicidad de visiones en tiempos coexistentes hasta el infinito; es decir: un aleph. Esta pieza excepcional, es en sí mima un desafío tecnológico.
(J. M. Martí Font en el periódico El País)

En FRECUENCIAS somos a la vez espectadores y parte de la exposición.      
(Manolo R. Bermejo, Catedrático de Química, Universitat de Santiago de Compostela)

FRECUENCIAS me parece una experiencia profundamente sobrecogedora a muchos niveles: su belleza, la tranquilidad que infunde, la curiosidad que despierta, y la manera como compagina realidades científicas para crear poesía a partir de la vida ordinaria. Verla me creó sensaciones muy similares a los diferentes registros que abre ver una película de Tarkovsky o contemplar una pintura de Rothko. 
(Sunetra Gupta, Professor of Theoretical Epidemiology, University of Oxford)


¿Cómo puede una exposición generar una película como EL ARROZ SE PLANTA CON ARROZ? ¡Es una maravilla ! Aposté por la obra de Eugènia y el tiempo me ha dado la razón. Me da mucho gusto, me enorgullece incluso, ver hasta dónde está llegando su obra.      
(Marisa Diez de la Fuente, Directora de la Galeria Ciento en Barcelona)FREQUENCIES is a beautiful presentation of what I tried to instil into my biochemistry students: “Life is a passage of light”.        
(Federico Mayor Zaragoza, president of “Fundación para una Cultura de Paz”)

Eugènia Balcells has constructed a fascinating device: the turning screens reproduce a multiplicity of views in time that coexist to infinity—that is, an aleph. This exceptional piece is, in itself, a technological challenge.
(J. M. Martí Font in El País newspaper)

“In FREQUENCIES, we are at once spectators and part of the exhibition.”      
(Manolo R. Bermejo, Professor of Chemistry, University of Santiago de Compostela)

FREQUENCIES is for me a deeply moving experience at many levels: its beauty, the peace it inspires, the curiosity it awakens, and the way it brings together scientific realities to make poetry out of everyday life. Seeing it produced sensations very similar to the different registers created by seeing a film by Tarkovsky or looking at a Rothko painting. 
(Sunetra Gupta, Professor of Theoretical Epidemiology, University of Oxford)


How can an exhibition produce a film like RICE IS PLANTED WITH RICE? It’s fabulous! I’ve always believed in Eugènia and time has proved me right. Seeing just how far her work is going thrills me—in fact, it makes me very proud.        
(Marisa Diez de la Fuente, Director of Galeria Ciento in Barcelona)